חופש המידע

חוק חופש המידע, התשנ"ח- 1998 קובע את זכותו החוקית של כל אזרח ישראלי, תושב או תאגיד הרשום כחוק בישראל, לקבל מידע בעל אופי פרטי או ציבורי, המצוי אצל רשויות ציבוריות כגון משרדי ממשלה, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים.

לעניין זה, הוגדר בחוק  "מידע" - כל מידע המצוי ברשות ציבורית, והוא כתוב, מוקלט, מוסרט, מצולם או ממוחשב."

החוק מונה סוגי מידע אותם על המועצה להעמיד לעיון הציבור ובכלל זה ההנחיות המנהליות הכתובות שעל פיהן היא פועלת ושיש להן נגיעה או חשיבות לציבור, וכן מידע על איכות הסביבה שיש ברשותה, ומידע זה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה.

חוקי העזר, בנוסחם המעודכן, מצויים במשרדי המועצה ובספריה הציבורית, כמו גם באתר האינטרנט של המועצה.

בהתאם להוראות החוק, מונה מר שהאב חוסין, מנמ"ר המועצה כממונה ואחראי לטיפול בפניות לפי חוק חופש המידע וכן על יישום הוראותיו במועצה.

 

בקשה לפי חוק חופש המידע

 • בקשה לקבלת מידע יש להגיש בכתב לממונה על חוק חופש המידע או למי שהוסמך על ידו במועצה (המבקש אינו חייב לציין את הטעם לבקשתו למידע).
 • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי המועצה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.
 • המועצה תודיע למבקש המידע, לא יאוחר מ- 30 ימים מקבלת הבקשה, על החלטתה בעניינו. במידה והוחלט להעמיד את המידע המבוקש תבוצע ההחלטה תוך 15 ימים.
 • המועצה תעמוד במועדים שלעיל, אלא אם החליט הממונה או ראש המועצה, לפי הענין, על הארכת איזה מבין המועדים והודיע על כך למבקש המידע בכתב ונימק את הצורך בהארכת התקופה.
 • המועצה רשאית לדחות בקשה למידע בנסיבות מסוימות, למשל כאשר מדובר במידע שגילויו עלול לפגוע בביטחון הציבור, או ביטחונו או שלומו של כל אדם, וכן מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות (אלא אם כן הגילוי מותר על פי דין) וכאשר מדובר במידע שאין לגלותו על פי כל דין.
 • כמו כן, מוסמכת המועצה לדחות בקשה מקום בו גילויו של המידע המבוקש עלול לשבש את תפקודה, את יכולתה לפעול ולתכנן,לנהל משא-ומתן, או מידע אודות מדיניות הנמצאת בשלבי עיצוב, כל מידע הקשור לדיונים פנימיים, וכו'.
 • על החלטת המועצה לפי חוק חופש המידע, ניתן לעתור לבית המשפט המחוזי בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים, לפי חוק בתי משפט לעניינים מנהליים, תש"ס-2000.

אגרה

תנאי להגשת הבקשה ולקבלת המידע הוא תשלום אגרה. שיעורי האגרות להגשת הבקשה ועלויות הטיפול בה, נקבעו בתקנות חופש המידע (אגרות), תשנ"ט-1999, כלהלן:

 1. אגרת בקשת מידע - 20 ש"ח.
 2. אגרת טיפול במידע - 30 ש"ח החל מהשעה הרביעית.
 3. אגרת הפקת מידע -  0.20 ש"ח עבור כל עמוד צילום או עמוד פלט מחשב שהופק ו- 2.50 ש"ח עבור כל תקליטור מחשב. באם המידע מוסרט, מוקלט, מצולם או מאוחסן על גבי מדיה דיגיטאלית נתיקה, יישא המבקש בעלות ההפקה או העתקה הממשיות של המידע.
 4. סכום בסיס לקבלת התחייבות לשאת באגרות טיפול והפקה (תקנה 4) -  151

אפשרויות לתשלום האגרה

 1. קופת המועצה - 04-9503935

 

 

1538554877.1019.pdf